top of page

In harmonie leven

sterke gemeenschap

In Harmonie leven is een gegamificeerd STEM-ervaring. Terwijl ze in de klas zitten en met behulp van verstrekte materialen, verkennen kinderen alle aspecten van identiteit: persoonlijk, regionaal en nationaal. Het stimuleert kinderen om na te denken over alle verschillende identiteiten die iemands persoonlijkheid vormen en leert hen diversiteit te respecteren. Ze bespreken de kwesties van gelijkheid, geslacht, onderwijs en bekwaamheid. Wiskunde wordt gebruikt om de belangrijkste Europese geografische kenmerken voor te stellen. Een vergelijking van populaire namen in verschillende Europese talen geeft inzicht in de gemeenschappelijke moedertaal. Een afsluitend gegamificeerd kunstproject versterkt de hele ervaring.

17_1.png

Materiaal nodig

Modaliteiten

Looptijd

Leerdoelen

SDG

kleurpotloden, papier, schaar, lijmstiften

8-12 jaar oud, in de klas of thuis

90 minuten

Untitled (600 × 100px) (17).png
Untitled (600 × 100px) (18).png

Pedagogische belangstelling

Het begrip identiteit begrijpen: Kinderen leren hoe veelzijdig het begrip identiteit kan zijn. We hebben allemaal onze eigen individuele identiteit die gebaseerd is op het zelfbeeld dat we hebben ontwikkeld, de persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten die we met onszelf associëren en de perceptie van de mensen om ons heen. Collectieve identiteiten die tot uiting komen in sterke emotionele banden met regionale, nationale of pan-nationale entiteiten kunnen ook een belangrijk deel van het beeld vormen. Regionale of lokale identiteiten kunnen voortvloeien uit historische, geografische, culturele en economische factoren, die de lokale trots op afzonderlijke culturele praktijken weerspiegelen, in tegenstelling tot wat wordt beschouwd als bepaalde centraliserende tendensen binnen natiestaten. Zij kunnen geassocieerd worden met nationalisme en in extremere scenario's zelfs het monopolie van het gebruik van geweld door de staat betwisten, wat tot afscheiding leidt. In het geval van een groot aantal Afrikaanse landen kunnen dergelijke identiteiten een weerspiegeling zijn van tribale loyaliteiten en een onwil om te erkennen dat bepaalde grenzen die met het kolonialisme in verband worden gebracht, opnieuw zijn getrokken. Nationale identiteiten blijven in veel landen traditioneel sterk en zorgen voor een gevoel van eenheid tussen de burgers. Ze kunnen fundamenteel zijn, grotendeels geworteld in etnische verbondenheid en bepaalde stichtingsmythes, of gebaseerd zijn op een gemeenschappelijk waardenstelsel (burgerlijk nationalisme). Pan-nationale identiteiten overstijgen nationale identiteiten, waardoor mensen over nationale grenzen heen een gemeenschappelijke basis kunnen vinden, en ze kunnen zelfs een technocratische dimensie hebben, waarbij supranationale entiteiten zoals de Europese Unie worden opgevat als vlekkeloze probleemoplossers die de bundeling van deskundigheid mogelijk maken. De leerlingen zullen in staat zijn inzicht te krijgen in relaties en de symbolische aspecten van identiteit te analyseren.

Bovendien zullen kinderen in deze activiteit onderscheid leren maken tussen nationale identiteit en Europese identiteit. Dit doen ze door middel van een praktische activiteit en een gegamificeerd experiment, waarbij nationale vlaggen aan hun respectieve landen worden gekoppeld. Pedagogische spelmethodes zullen worden toegepast om potentieel gevoelige onderwerpen aan te pakken en vooroordelen in de perceptie van de ander te bespreken.

Eenvoudige pedagogische technieken (zoals discussies) zullen worden toegepast om complexe concepten zoals identiteit te introduceren.


Het concept en de uitdagingen van gelijkheid begrijpen: Kinderen verkennen kwesties in verband met gelijkheid in termen van verschillende naast elkaar bestaande identiteiten. Culturele vooroordelen en etnische stereotypen kunnen een belemmering vormen bij de uitvoering van beleid om ongelijkheid aan te pakken. Iemand die tot twee of meer identiteitscategorieën (bv. ras en geslacht) behoort, kan de discriminatie waaraan hij wordt blootgesteld, versterken. Ongelijkheid hangt dus samen met het vermogen om diepgewortelde institutionele praktijken aan te pakken, die de filosofie van de leden van politiek dominante groepen weerspiegelen.

In "In Harmonie leven" worden onderwerpen als gendergelijkheid en het recht op en de toegang tot onderwijs behandeld, ongeacht de verschillen in identiteit. Pedagogische methoden, zoals rollenspel, zullen worden gebruikt om voor kinderen abstracte concepten als gendergelijkheid en toegang tot onderwijs te verpersoonlijken.

Open discussie over identiteit en gelijkheid: Kinderen spelen associaties en speculeren over mensen - verschillende beroepen en nationaliteiten. Elke groep presenteert zijn ideeën met betrekking tot de foto's in het kader van activiteit één. De kinderen bespreken of gender van cruciaal belang is in de dienstverlening aan de maatschappij. Verder bespreken ze de toegang tot onderwijs voor verschillende geslachten.

Spelregels

Spelregels:

Voorbereiding: Leerkrachten verkennen hier beneden een doos met (printbare) materialen en een activiteitenscript. Ze kunnen de klas indelen op een manier die geschikt is voor:

 • een discussie; of

 • een groepsproject ( 5 tot 6 kinderen in een groep)

Warming-up activiteit: Laat de leerlingen zitten en vraag hen of ze weten wat het woord "identiteit" betekent.

 

Spelimplementatie stap voor stap

 • Je kan de leerlingen in werkgroepen verdelen (zo gemengd mogelijk: jongens, meisjes, verschillende nationaliteiten). Verdeel onder de groepen foto's van mensen die zo gekleed zijn dat het duidelijk is welk beroep ze uitoefenen, en foto's van mensen die traditionele klederdracht dragen. (Gebruik het verstrekte materiaal of deel geschikte voorwerpen uit - kledingstukken, voorwerpen, enz.) Geef hen de gelegenheid associaties te spelen en te speculeren over mensen - verschillende beroepen en nationaliteiten. Elke groep presenteert zijn ideeën over de foto's. Verdere uitwerking van het onderwerp: (Vraag de kinderen of iedereen politieagent, dokter of leraar kan worden (een man, een vrouw; opleidingsniveau om deze baan te krijgen?). Open een discussie over gelijkheid naast identiteit en aanverwante zaken. Vat de discussie samen: Onze identiteit kan gaan over hoe we over onszelf denken (individueel zijn), maar ook hoe we kijken naar een bepaalde collectieve gemeenschap (iets groters) waartoe we behoren. Uitdrukkingen van onze identiteit zijn verschillende symbolen (vlaggen, wapenschilden, insignes, en zoals je al gezien hebt, zelfs de kleren die we dragen). We houden van onszelf, maar we voelen ons ook verbonden met ons vaderland, en bovenal zijn we allemaal gelijk. Voor de volgende activiteit kunt u deze interactieve kaart gebruiken: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=map#close

 • Vanuit geografisch oogpunt maakt onze soevereine staat ("land" kan worden beschouwd als de minder formele term) deel uit van een grotere fysieke ruimte of landmassa, namelijk het continent Europa. Ons land beslaat een relatief klein/groot gebied van dit continent (afhankelijk van je land), en nu ga je de kracht van de wiskunde gebruiken om je kennis over de geografische kenmerken van Europa uit te breiden. 

 • De beroemdste rivieren en bergen lopen door het grondgebied van vele landen. Hoewel dergelijke natuurlijke oriëntatiepunten zeer herkenbaar zijn, is misschien wel het meest kenmerkende nationale symbool (een teken van de identiteit van een land) de vlag. (Vraag de kinderen om een lijst te maken van landen waarop de kleur rood voorkomt). Toon hen de vlaggen van enkele Europese landen. Het mag geen verrassing zijn dat Europa niet alleen een geografisch, maar ook een cultureel gebied is.

 • Vraag de leerlingen of ze iets kunnen bedenken dat de Europese naties traditioneel verenigt. (Hoewel Europa historisch gezien de bakermat van het christendom is, bestaan er op ons continent tal van godsdiensten naast elkaar.) Start de video over het Colesseum (https://www.youtube.com/watch?v=NVvci49fPoE) en leg kort uit wat de kinderen op dat moment zien. Een andere pijler is de beschaving van het oude Rome. Die heeft de basis gelegd voor enkele basiscomponenten van de Europese cultuur en heeft bijgedragen tot de vorming van het wereldbeeld van de hedendaagse Europeanen met betrekking tot bepaalde wetten en bestuursstructuren. Veel monumenten uit de Romeinse tijd zijn te vinden op ons grondgebied, maar natuurlijk hebben wij door de eeuwen heen ook onze eigen culturele tradities en unieke gebruiken ontwikkeld (u mag uw eigen tradities/rituelen kiezen en deze presentatie verrijken). *Voor de Bulgaren is dat het vuurdansritueel. De meeste Europese naties, inclusief de Bulgaren (geef hier een voorbeeld met je eigen taal), spreken Indo-Europese talen, wat betekent dat ze een aantal belangrijke overeenkomsten met elkaar hebben, zowel wat betreft de grammatica als de woordenschat.

 • Laat de kinderen een dia/papier zien met de naam "Alexander", die in 10 verschillende Indo-Europese talen is geschreven. Vraag hen deze talen te herkennen en te benoemen. Behalve in culturele zin zijn Bulgaren (met een andere toepasselijke nationaliteit) ook in politieke zin al Europeanen, aangezien zij sinds 2007 deel uitmaken van een supranationale gemeenschap, de Europese Unie, die bestaat uit landen die gemeenschappelijke waarden delen als het gaat om de besluitvorming op politiek niveau en de noodzaak om de wil van alle burgers te respecteren. Ook moet worden erkend dat de meesten van ons het innerlijke gevoel hebben bij Europa te horen en zich als Europeanen zouden identificeren, ook al is onze aanhankelijkheid aan onze eigen natiestaat waarschijnlijk sterker. Terugkomend op het eerste concept dat wij introduceerden, is het volkomen natuurlijk dat ieder mens een aantal verschillende identiteiten heeft die elkaar aanvullen en zelfs tegenover elkaar kunnen staan.

 • Vertel de kinderen dat het project dat ze gaan uitvoeren betrekking heeft op kunst. Verdeel de kinderen in 6 groepen. Elke groep krijgt een gedrukte politieke kaart van Europa, gedrukte vlaggen, tandenstokers en speeldeeg, een schaar en lijmstiften. Laat ze de vlaggen uitknippen en op de tandenstokers plakken. Als ze klaar zijn, vraag hen dan de vlag aan het land te koppelen en de vlag met speeldeeg op de kaart te bevestigen.

 • Als volgende stap, nadat ze de kaart hebben geraadpleegd om erachter te komen waar het betreffende land precies ligt, geef je ze vellen papier en kleurpotloden en vraag je ze een opvallend oriëntatiepunt te tekenen (bijvoorbeeld de Eiffeltoren in het geval van Frankrijk), dat typerend is voor een van de andere Europese landen. Vraag hen tot slot of ze al de gelegenheid hebben gehad om door Europa te reizen. Laat hen nadenken over overeenkomsten tussen Europese landen, bijvoorbeeld op het gebied van mentaliteit en cultuur.

 • Aanvullende activiteit met behulp van technologie: met behulp van https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator kunnen de kinderen een PPT-presentatie maken, waarmee ze hun avonturen in het buitenland op een kleurrijke manier aan hun leeftijdsgenoten kunnen beschrijven. (Hier kunt u de stappen voor het opbouwen van verhalen introduceren: personages, setting, opkomende gebeurtenissen, climax en resolutie).

Rol van de leraar en spelorganisatie: In het begin zet de leerkracht de toon voor de discussie over het begrip identiteit. De leerkracht wordt een facilitator/bemiddelaar en zorgt voor de nodige technische ondersteuning.

Spelrondes

Ronde 1

Op dit niveau nemen de kinderen deel aan een gegamificeerde discussie over hun identiteit. De leerkracht moet de discussie leiden en de kinderen aan het woord laten.

Kinderen kijken naar verschillende symbolen en kenmerkende eigenschappen van een land die de identiteit vertegenwoordigen. De rol van de leerkracht bestaat erin de kinderen aan de hand van informatie en voorbeelden te laten nadenken over de geografische, taalkundige en andere kenmerken van een land.

Vraag de kinderen de volgende opdrachten uit te voeren

 • De oppervlakte van Slowakije bedraagt 49 035 km² en die van Moldavië 33 846 km². Hoeveel kleiner (in km²) is de totale oppervlakte van deze twee landen in vergelijking met Bulgarije, dat 110 994 km² groot is?​

 • Italië telt 60 317 116 inwoners. Zij overtreft die van Spanje met 12 885 860 mensen. Duitsland heeft 35 735 455 inwoners plus het aantal burgers van het land dat deel uitmaakt van het Iberisch schiereiland. Hoeveel mensen wonen er in totaal in deze drie landen?​

 • De Rijn is 1230 km lang. De lengte van de Seine is 775 km. De som van de lengtes van de Bulgaarse rivieren Yantra (285, 5 km), Iskar (368 km) en Osam (314 km) (hier mag je vervangen door rivieren die voor jouw land belangrijk zijn) ligt dichter bij de lengte van welke van de eerste twee Europese rivieren?​​

 • De hoogste bergtop op het Balkanschiereiland, de berg Musala, staat op 2925 m. De hoogste top van de Julische Alpen en symbool van Slovenië, Triglav, steekt 2864 m boven de zeespiegel uit. Als Musala en Triglav op de een of andere manier op elkaar zouden worden geplaatst, wat is dan hun superioriteit (in meters) ten opzichte van de berg Elbrus (5642 m) in Rusland?

Ronde 2

De kinderen worden betrokken bij een praktische activiteit die tot doel heeft nationale vlaggen te identificeren en ze te koppelen aan een land. De leerkracht stelt de materialen ter beschikking, begeleidt de activiteit en zorgt ervoor dat de kinderen deze met succes kunnen voltooien.

Verder gaan

Naast Leef in Harmonie kunt u het activiteitenblad gebruiken om in de loop van het jaar nieuwe activiteiten in uw klas te implementeren. U kunt bijvoorbeeld besluiten om elke maand gemakkelijke kookrecepten uit elke lidstaat te maken. Middelen zoalshttps://www.tasteatlas.com/ kan helpen. U kunt de landgegevens ook gebruiken bij wiskundige rekenactiviteiten met behulp van de statistische gegevens in de bladen. Je kunt ook thematische uitdagingen organiseren: zo snel mogelijk zoveel mogelijk nationale gerechten vinden dankzij de foto's, de landschappen verdelen volgens de landen, enz. 


U kunt deze activiteit ook aanvullen met de "Gelijkwaardig" game, waarmee je kunt blijven werken aan kwesties van rechtvaardigheid en gelijkheid, met name met betrekking tot beroepen, bijvoorbeeld. Onze identiteit kan gaan over hoe we onszelf zien (als individuen), maar ook hoe we een bepaalde gemeenschap zien waaraan we horen erbij. Heeft dit invloed op onze ambities en rechten in de samenleving? Bijvoorbeeld op het beroep dat we willen uitoefenen? 

dien je werk in

In harmonie leven

Voel je vrij om je werk te delen met de unplugged partners en zelfs met de Europese lerarengemeenschap! Dit stelt ons in staat om je prestaties te volgen en je te belonen met spelmateriaal en andere verrassingen om je te bedanken voor je deelname aan het stimuleren van het kritisch denken van kinderen! Jij rockt!

Upload foto's van uw creaties

Verder gaan

Onderwerp 1 - Identiteit

Het onderwerp identiteit wordt aan het begin geïntroduceerd. Kinderen zullen nadenken over hun eigen identiteit en die van anderen.

U kunt de link naar de identiteitsonderdelen raadplegen: https://www.youtube.com/watch?v=nkpc2ysSd2U&feature=youtu.be

Onderwerp 2 - Gelijkheid

Het onderwerp gelijkheid zal worden geïntroduceerd in relatie tot identiteit en we zullen de kinderen laten nadenken over hoe we alle verschillende opvattingen over onszelf moeten respecteren en gelijk behandelen. Om te weten te komen hoe u inclusiviteit en gelijkheid in de klas kunt onderwijzen, kunt u kijken op:

Thema 3 - Nationale en Europese identiteit

Het onderwerp wat naties uniek maakt zal worden besproken in relatie tot persoonlijke identiteit en het met respect behandelen van naties zal worden gerelateerd aan interpersoonlijke relaties.

bottom of page