top of page

Equal / Gelijkheidsspel

vredig eiland

Het Gelijkheidsspel biedt de mogelijkheid om na te denken en te leren over gelijkheid, en het overwinnen van genderstereotypen. In de huidige maatschappij komen nieuwe generaties voortdurend voor nieuwe uitdagingen te staan. Daarom is het van cruciaal belang onderscheid te kunnen maken tussen genderstereotypen en de werkelijke verschillen, mogelijkheden en eigenheid van elk individu. Bewustmaking van Gelijke Kansen helpt toekomstige generaties op weg naar een inclusieve samenleving die geen enkele kans op groei, keuze en besluitvorming in de weg staat.

14_2.png

Materiaal nodig

Modaliteiten

Looptijd

Leerdoelen

SDG

Een spel van 30 kaarten met banen en beroepen; 1 draaitol; 1 scorebord; 1 QR code kaart om het "Boek met wist-je-datjes" te downloaden; 1 Bord Sjabloon om het antwoord op te schrijven.

8-12 jaar oud, in de klas of thuis, perfect lezen

50 minuten

Untitled (600 × 100px) (11).png
Untitled (600 × 100px) (10).png

Pedagogische belangstelling

Algemeen pedagogisch belang: Door in de spelrondes verschillende soorten beroepen te ontdekken, ontdekken de spelers merkwaardige feiten over gebeurtenissen die bijdragen tot het afbreken van cultureel bepaalde stereotypen over mannen en vrouwen. Kinderen krijgen zo de kans om nieuwe standpunten te ontwikkelen over rollen en mogelijkheden.

Onderwerp 1 - Geschiedenis: Personages en hun werk onthullen vroegere en huidige tijden. Kinderen kunnen oude culturen ontdekken. De vragen zijn bedoeld om de nieuwsgierigheid van de leerlingen te stimuleren. Ze ontdekken merkwaardige feiten en gebeurtenissen over de rol die sommige vrouwen en mannen hadden in onze geschiedenis, politiek, wetenschap en sport. Ze krijgen zo een standpunt op gelijke kansen voor meisjes en jongens.

Onderwerp 2 - Aardrijkskunde: Elk beroep kan een kans zijn om nieuwe discussies en inzichten in verschillende geografische kenmerken te openen. Van natuurlijke en door de mens gemaakte elementen, flora en fauna van de zee, rivieren, meren en bergen tot Europa en de verdeling van de natiestaat.

Onderwerp 3 - Wetenschap: Kinderen kunnen de verschillen ontdekken tussen wetenschappelijke gebieden zoals biologie, scheikunde en geneeskunde. De kaarten van de voorgestelde beroepen zijn zorgvuldig geselecteerd om zo de leerlingen de verschillen tussen wetenschappelijke disciplines te doen begrijpen.

Onderwerp 4 - Sport: Zijn er sommige sporten alleen voor mannen of voor vrouwen? Aan de hand van merkwaardige feiten over sportberoepen komen kinderen er tot hun verbazing achter dat turnen niet alleen voor meisjes is, en dat voetbal niet alleen voor jongens is. Integendeel, ze zullen begrijpen dat de wereld van de sport genuanceerd is en vol mogelijkheden zit voor iedereen!


Snijdende onderwerpen - Algemene cultuur en gendergelijkheid: Over het algemeen ontdekken de leerlingen na het afnemen van de tests merkwaardige feiten over beroepen, hedendaagse gebruiken en tradities, alsook relevante gebeurtenissen en episodes die cultureel bepaalde stereotypen over meisjes en jongens kunnen doorbreken. Zo krijgen ze de kans om nieuwe gezichtspunten te vormen over rollen en kansen.

De transdisciplinaire inzet

 • Kennis genereren door te luisteren: door te vergelijken met andere teams worden leerlingen gemotiveerd om steeds meer te leren;

  Nieuwe kennis en vaardigheden verwerven: een praktische activiteit die de leerlingen in staat stelt nieuwe vaardigheden te verwerven door herhalingsoefeningen;

  De samenwerking versterken: de activiteit vindt plaats in kleine groepen. De leerlingen denken na en nemen een gezamenlijke beslissing alvorens te antwoorden;

 • Socialisatie stimuleren: de vragen verwijzen naar een vertrouwde realiteit voor de leerlingen. Ze kunnen de geleerde thema's in verschillende contexten, buiten het spel, aan de orde stellen;

 • Het verschil omarmen als een waarde en het beste uit zijn vaardigheden halen terwijl hij plezier heeft: zelfs als slechts één speler het antwoord weet, heeft het hele team er baat bij;

 • Het belang van regels waarderen: een regel is een instrument voor co-existentie dat iedereen in staat stelt gelijkwaardig te spelen;

  Nieuwe kennis verwerven over verschillende onderwerpen en thema's (van geschiedenis tot kunst, literatuur en nieuws);

 • Genderstereotypen aanpakken: toont voorbeelden van vrouwelijke succesverhalen.

Spelregels

Het speluniversum: "Gelijkheidsspel" is een bordspel geïnspireerd op het bekendere "Time's Up" (https://www.asmodee.it/linea_timesup.php). Je wint het spel door met succes beroepen te raden in een reeks tests. Het spel maakt het mogelijk verschillende beroepen, hun definitie en hun vakgebied te ontdekken, waardoor de spelers merkwaardige feiten en gebeurtenissen over hen ontdekken die bijdragen tot het overwinnen van genderstereotypen. Het spel omvat: competitie, gezelligheid, ontdekken, punten winnen.

Wat doet de speler vooruitgaan en winnen? Het spel is gebaseerd op 3 fasen + 1 laatste bonus spinnerfase. Spelers zijn verdeeld in teams. Teams die de beroepen raden (afhankelijk van de fase van het spel) krijgen 10 punten. Teams die de bonus spinner-fase halen, krijgen 20 punten. Aan het einde van het spel is het team met de meeste punten de toernooiwinnaar.

 

De opstelling: Voordat het spel begint, heeft de leerkracht enkele opdrachten:

 • Hij verdeelt de klas in kleine teams (4 / 5 kinderen);

 • Hij maakt de 30 opdrachtkaarten klaar en organiseert de stapel op basis van het aantal teams;

 • Hij deelt aan elk team een scorebord uit (zie het sjabloon in de rubriek "Printbaar materiaal");

 • Hij drukt de draaitol af en bereidt deze voor (zie het sjabloon in de rubriek "Printbaar materiaal");

 • Hij zorgt voor een stopwatch.

 • Hij bepaalt het startteam en beheert de rotatie met de klok mee.

Doel: Behaal de hoogste score door de verschillende fasen te doorlopen.

De draaiploeg (spreker):

 • Pakt een "banen" kaart;

 • Voert afhankelijk van de ronde die gespeeld wordt een van de 3 stappen/fasen uit die op de kaart staan aangegeven: 1. leest de functiedefinitie voor; 2. doet het beroep na, of 3. trekt het gereedschap van het beroep;

 • Aan het einde van elke beurt legt hij de kaart terug op de stapel om te schudden.

Tijdens de laatste (bonus)fase heeft elk team 30 seconden om de op de kaart aangegeven functie te associëren met de naam van een personage uit de geschiedenis, videospelletjes, tekenfilms, films of boeken.

Wat is de rol van de leraar? De rol van de leerkracht is cruciaal om het spel te leiden tot open discussies of uitwisselingen. Door de dynamiek in de klas te observeren en te modereren, kan de leerkracht een omvattende benadering ontwikkelen van het spel en van de introductie van het thema gelijkheid (d.w.z. het proces tussen de leerlingen vergemakkelijken, de volgorde van de gewonnen punten uitleggen en controleren, ervoor zorgen dat de regels worden nageleefd, de dialoog aangaan, enz.) Leerkrachten maken verder ruimte voor het uitdiepen van specifieke onderwerpen die tijdens het spel aan bod komen en deel uitmaken van het curriculum.

 

De leraar:

 • Stimuleert de klas door interactive met het spel;

 • Houdt de tijd bij voor de antwoorden van elke fase om de deelname van alle leerlingen te garanderen;

 • Draait de spinner tijdens de bonusfase;

 • Noteert de score;

 • Beslist wanneer de inzichten uit het "Boek met wist-je-datjes" worden voorgelezen.

Open discussie: Bespreek aan het einde met de leerlingen wie deze functies uitoefent, gebaseerd op hun verbeelding (mannen of vrouwen) en waarom ze zich dat zo voorstellen. Bewijs dat we stereotypen gebruiken om collectieve ideeën weer te geven, maar dat die stereotypen meestal oneerlijk zijn.

Spelrondes

Ronde 1

Het eerste team dat een kaart pakt, leest de functiebeschrijving voor die onder het label "Ronde 1: Beschrijving" staat. De andere teams hebben 10 seconden om te raden en op hun scorebord het veronderstelde beroep te noteren dat overeenkomt met de gegeven beschrijving (zie het scorebord van het spel in de rubriek "Printbaar materiaal").Aan het begin van ronde 1 pakt elk team een kaart van de stapel (NOTA BENE: het aantal kaarten in de stapel = het aantal spelende teams).

Het eerste team leest bijvoorbeeld voor: "Ronde 1: een beroep dat antieke holtes en artefacten bestudeert door middel van opgravingen". De andere teams schrijven hun veronderstelde antwoord op het scorebord van het spel en vervolgens onthult het eerste team het juiste antwoord: "Archeoloog".

10 punten per correct antwoord van een team.

Het spel gaat verder met dezelfde dynamiek tegen de tijd dat alle teams aan de beurt zijn geweest.

Aan het einde van ronde 1 legt elk team de kaarten terug op de stapel en worden ze geschud. Het winnende team is het team dat de hoogste score haalt.

Ronde 3

Aan het begin van ronde 3 pakt elk team een derde kaart van de stapel (NOTA BENE: de kans bestaat dat het team dezelfde kaart pakt als in ronde 1 en 2) en trekt om beurten een voorwerp/gereedschap dat verband houdt met het beroep dat op de kaart staat beschreven onder het label "Ronde 3: het trekken van het voorwerp". De andere teams hebben 10 seconden om te raden en op hun scorebord te noteren welk beroep bij de tekening hoort.

Het eerste team heeft bijvoorbeeld het beroep "Archeoloog". De leden van het team kiezen een te tekenen voorwerp uit de lijst van drie mogelijkheden gegeven onder "Ronde 3: tekenen van het voorwerp: houweel, bezem, troffel, lens" De andere teams schrijven op hun scorebord het veronderstelde beroep dat bij het getekende voorwerp hoort. Aan het eind onthult het eerste team het juiste antwoord.

10 punten per correct antwoord van een team.Het spel gaat verder met dezelfde dynamiek tegen de tijd dat alle teams aan de beurt zijn geweest. Aan het einde van ronde 3 houden ALLE TEAMS DE KAART.

De leraar kan besluiten het spel te beëindigen. In dat geval wint het team dat de hoogste score van de drie rondes heeft behaald het spel.

De leraar kan ook beslissen om door te gaan naar de laatste (bonus) ronde.

Ronde 2

Aan het begin van ronde 2 pakt elk team een tweede kaart van de stapel (NOTA BENE: de kans bestaat dat het team dezelfde kaart pakt als in ronde 1) en imiteert om beurten het beroep dat door de kaart wordt voorgesteld.

Het eerste team dat de kaart pakt, imiteert het beroep dat bovenaan de kaart staat. De andere teams hebben 30 seconden om te raden en op hun scorebord het beroep te noteren dat volgens hen overeenstemt met wat werd nagebootst (zie het scorebordsjabloon van het spel in de rubriek "Printbaar materiaal").

Het eerste team heeft bijvoorbeeld het beroep "Archeoloog" gekozen. Een lid van het team gebruikt zijn lichaam en gezichtsuitdrukkingen om het beroep na te bootsen zonder geluid te maken. De andere teams schrijven hun voorgestelde antwoord op het scorebord van het spel en het eerste team onthult het juiste antwoord: "Archeoloog".

10 punten per correct antwoord van een team.

Het spel gaat verder met dezelfde dynamiek tegen de tijd dat alle teams aan de beurt zijn geweest.

Aan het einde van ronde 2 legt elk team de kaarten terug op de stapel en worden ze geschud. Het winnende team is het team dat de hoogste score haalt.

Laatste ronde

De leerkracht dirait aan de tol.

Elk team heeft 30 seconden om het beroep dat op zijn kaart staat te associëren met de naam van een personage uit de geschiedenis, videospelletjes, tekenfilms, films of boeken, afhankelijk van wat de tol aangeeft.

Als een team bijvoorbeeld de kaart van het beroep "Archeoloog" heeft en de spinner wijst op "hoofdpersoon in een film of een stripverhaal", dan mag het team "Indiana Jones" antwoorden.

20 punten per juist antwoord van een team.

Het team dat uiteindelijk het spel wint is het team dat de hoogste score heeft behaald uit alle rondes (ronde 1,2,3 en de optionele finaleronde).

dien je werk in

Equal / Gelijkheidsspel

Voel je vrij om je werk te delen met de unplugged partners en zelfs met de Europese lerarengemeenschap! Dit stelt ons in staat om je prestaties te volgen en je te belonen met spelmateriaal en andere verrassingen om je te bedanken voor je deelname aan het stimuleren van het kritisch denken van kinderen! Jij rockt!

Upload foto's van uw creaties

Verder gaan

Onderwerp 1 - Het "Boek met wist-je-datjes" over banen en beroepen

Wist je dat de eerste vrouwelijke scheidsrechter in de geschiedenis in inSpelers kunnen meer informatie over de banen vinden in het "Boek met wist-je-datjes over banen en beroepen", te downloaden via een speciale "QR"-kaart. Hier is een voorbeeld van de informatie die beschikbaar wordt gesteld:

 • Wist je dat de eerste vrouwelijke scheidsrechter in de geschiedenis in een Champions League-wedstrijd op 2 december 2020 Juve-Dinamo Kyiv scheidsrechter was?

 • Wist u dat Marie Curie de eerste vrouw was die een Nobelprijs voor natuurkunde won?

 • Wist je dat Alain Ducasse de chef-kok is met de meeste sterren ter wereld?

Onderwerp 2 - Inclusiviteit en gelijkheid

Om te weten te komen hoe je inclusiviteit en gelijkheid in de klas kunt onderwijzen, kun je het volgende raadplegen:

bottom of page